top of page

GreenLamp drivs av övertygelsen att “... när du utbildar en kvinna, utbildar du ett samhälle”

I mer än 10 år har GreenLamp möjliggjort för kvinnor och flickor på den etiopiska landsbygden att förändra sina liv. Detta genom att vi sponsrar med barnmorskeutbildning och praktik, solcellsteknik och medicinsk utrustning samt bidra till kvinnligt ledarskap och utveckling.
 

Ingen kvinna ska behöva dö när de föder barn. Genom vår insamlingsverksamhet vill vi skapa bättre förutsättningar för kvinnor från den etiopiska landsbygden att förverkliga sina drömmar om utbildning och samtidigt stärka förlossningsvården där.
Vår barnmorskeutbildning leder till att de får ett yrke och kan tjäna sin egen lön, samtidigt som de räddar liv och blir förebilder för andra kvinnor och flickor.

Genom att utbilda en kvinnlig barnmorska, ger GreenLamp henne förutsättningar att förändra sitt eget och andras liv. Utbildningen stärker henne som kvinna och hon får möjlighet att utvecklas till en kunnig och omsorgsfull barnmorska och blir på så sätt en kvinnlig förebild i samhället. Förutom att sponsra barnmorskeutbildningen (fyraårig Bachelor of Science i Midwifery), har GreenLamp initierat Alumni-träffar för färdigutbildade barnmorskor. Ett sätt att skapa nätverk och återkommande forum, där barnmorskorna kan stödja och stötta varandra, ta del av nya rön, samt utbyte av “best practice”.
GreenLamp fokuserar på att göra skillnad på individnivå.

Att behöva hjälpa blivande mammor och nyfödda barn i ett becksvart mörker känns oändligt  avlägset för oss i Sverige, men är en verklighet för många barnmorskor på den etiopiska  landsbygden. GreenLamp bidrar med hållbar teknik för att främja en säker och humanitär  mödravård. Sedan 2014 tillhandahåller GreenLamps Light for Life initiativ ändamålsenlig  solcells belysning och säkerställer därmed en mer tillförlitlig förlossningsmiljö. Detta leder till  färre traumatiska förlossningsskador och dödsfall. En trygg förlossningsmiljö motiverar också  kvinnor att uppsöka mödravårds enheter under sin graviditet och återkomma för eftervård och  familjeplanering. 
En solcells-enhet består av en solcellspanel, medicinska lampor, ett skärmlöst ultraljud samt  laddningsenhet för mobiltelefoner. GreenLamp åtar sig att se till att alla installerade solceller  enheter (över 250 till dags dato) är funktionsdugliga under den förväntade livslängden (ca 15  år ) eller till dess att de etiopiska myndigheterna försett hälsocenter med koppling till  kraftnätet. GreenLamp samarbetar med flera lokala partners samt de regionala  hälsovårdsmyndigheterna för att förbättra logistik, felsökning, utbildning av personal,  uppföljning och underhåll och på så sätt möjliggöra en säker arbetsmiljö för barnmorskorna.

Barnmorskorna har en stor roll i att undervisa i sexuell och reproduktiv hälsa, näring,  hygien samt att få samhället att förstå vikten av att kontakt med mödravården minimerar risker för mamma och barn vid en förlossning. Som barnmorskor på fältet inspirerar de och är  i hög grad förebilder för andra flickor och kvinnor som drömmer om ett bättre liv. 
Utbildning, hälsovård och teknik säkerställer en positiv utveckling. Att främja kvinnligt  ledarskap är en förutsättning för att skapa bestående förändringar och trygga en social och  ekonomisk tillväxt. Barnmorskeutbildningen ger unga kvinnor en professionell utbildning, en  chans att få en egen lön och bidra till ett mer jämlikt liv.
För att stärka självförtroendet, värdighet och auktoritet hos barnmorskorna när de börjar  arbeta, anordnar GreenLamp träning i Nonviolent Communication (även kallat medkänslans  språk). Barnmorskestudenterna får verktyg och färdigheter att använda både privat och i sitt  yrkesverksamma liv. Ett ytterligare verktyg för barnmorskorna att stärka sin personliga och  professionella utveckling är Hamlin Midwives Alumni Network, ett nätverk som initierades  av GreenLamp 2018 och som med dess stöd anordnar årliga träffar för alla barnmorskor som  examinerats från Hamlin College of Midwives.

bottom of page